คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance
ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม
@MusicDance
รายละเอียดหลักสูตร
สัญลักษณ์
LOGO
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Dance

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและนาฏศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Music and Dance)

ชื่อย่อ

ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศิลป์)

B.F.A. (Music and Dance)

ปรัชญาของหลักสูตร

ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการความรู้เป็น ประโยชน์ต่อสังคมและสามารถนำไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีจิตวิญญาณ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศิลป์
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสื่อสารและนำเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางดนตรีและนาฏศิลป์ได้
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้
7. เพื่อผลิตบัณฑิตที่แสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมที่จะสามารถบูรณาการความรู้ของดนตรีและนาฏศิลป์ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิชาการ การวิจัย การสร้างสรรค์ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างวิชาชีพสู่สังคมได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 18,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 : 18,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (กรณีที่ลงทะเบียนเรียน) : 9,000 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดและศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปประกอบอาชีพด้วยความชำนาญเฉพาะด้าน
2. ผู้เรียนมีพื้นฐานองค์ความรู้ศาสตร์ทั้งด้านดนตรีสากลและนาฏศิลป์ ที่สามารถบูรณาการและจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมของตนเองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย
3. ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้จากชุมชนมาบูรณาการศาสตร์ให้เข้ากับสังคมในวิถีใหม่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านดนตรีสากลและนาฏศิลป์
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ศิลปิน บุคลากรทางการศึกษา
2. นักวิจัยและนักวิชาการ ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
3. อาชีพอิสระ เช่น ผู้สร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ปรับวงดนตรีสากลและวิทยากรทางด้านดนตรี
4. ผู้ประกอบการทางดนตรีนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรวิชาดนตรีและนาฏศิลป์?
A : เพราะหลักสูตรวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา เป็นหลักสูตรบูรณาการทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมกันและยังสามารถแยกแขนงความถนัดของตนเองได้ และ มีหลักสูตรคู่ขนานกับทางวิทยาลัยการศึกษา ตามสโลแกนที่ว่า เรียนครูดนตรีนาฏศิลป์ 4 ปี 2 ปริญญา สอบบรรจุข้าราชการครูได้ 2 วิชาเอก (ดนตรีนาฏศิลป์)