คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
Music and Dance
ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม
@MusicDance
ผู้สอนหลักสูตร