5.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2564 / รายละเอียด