ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2566

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2566

รายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2566

2566
รายการรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1

2566
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

2566
รายการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ