คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการเอกสาร ปีงบประมาณ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 2566
2. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 1 2566
3.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 2 2566
4. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 3 2566
5.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 2566
6.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 4 2566
7.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 2566
8.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 5 2566
9.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 2566
10.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 6 2566
11.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 7 2566
12. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 8 2566
13.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ครั้งที่ 9 2566
14.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 2566
15.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 10 2566
16.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 11 2566
17.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 12 2566
18.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 13 2566