ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2564

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2564

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
1. แผนจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

2564
2. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

2564
3.-ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ครั้งที่-2

2564
4. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1ปี 2564 โครงการใหม่-งบประมาณใหม่

2564
5.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3

2564
6. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ปี 2564

2564
7. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 ปี 2564

2564
8. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 4 ปี 2564

2564
9. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 5 ปี 2564

2564
10.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 6 ปี 2564

2564
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

2564
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการสรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 และ พฤศจิกายน 2563

2564
3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

2564
2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

2564
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564

2564
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

2564
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

2564
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2564
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

2564
10. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

2564
11.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

2564
12.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564

2564
รายการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

2564