ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2565

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2565

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
แผนจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

2565
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

2565
3.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

2565
4.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2565

2565
5. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 2

2565
6.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 3

2565
7.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 3

2565
8.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ครั้งที่ 4

2565
9. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 5

2565
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ