คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รายการเอกสาร ปีงบประมาณ
แผนจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 2565
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 2565
3.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 2565
4.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2565 2565
5. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 2 2565
6.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 3 2565
7.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 3 2565
8.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ครั้งที่ 4 2565
9. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 5 2565
10. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 6 2565
11. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ครั้งที่ 7 2565
12-ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 8 2565
13.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 9 2565