ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2565

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2565

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
แผนจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

2565
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

2565
3.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

2565
4.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2565

2565
5. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 2

2565
6.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 3

2565
7.ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 3

2565
8.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ครั้งที่ 4

2565
9. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 5

2565
10. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 6

2565
11. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ครั้งที่ 7

2565
12-ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 8

2565
13.ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ครั้งที่ 9

2565
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการสรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564

2565
2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

2565
3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564

2565
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565

2565
5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

2565
6.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

2565
7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

2565
8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

2565
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

2565
10.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

2565
11. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

2565
12. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

2565
รายการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ
รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

2565