ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2565

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2565

รายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2565

2565
รายการรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1

2565
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
1.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

2565