คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. รายงานการประชุม
  3. รายงานการประชุมประจำปี 2564
รายงานการประชุมประจำปี 2564
รายการ วันเดือนปีที่ประชุม
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 13(1)/2564 20 มกราคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 14(2)/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 15(3)/2564 17 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 16(4)/2564 28 เมษายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 17(5)/2564 19 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 18(6)/2564 16 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 19(7)/2564 14 กรกฏาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 20(8)/2564 18 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 21(9)/2564 22 กันยายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 23(11)/2564 22 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 24(12)/2564 22 ธันวาคม 2564