คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. รายงานการประชุม
  3. รายงานการประชุมประจำปี 2566
รายงานการประชุมประจำปี 2566
รายการ วันเดือนปีที่ประชุม
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 41(1)/2566 27 มกราคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 42(2)/2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 43(3)/2566 20 มีนาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 44(4)/2566 (ลับ) 29 มีนาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 45(5)/2566 10 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 46(6)/2566 29 มิถุนายน 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 47(7)/2566 4 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 48(8)/2566 30 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 49(9)/2566 27 กันยายน 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 50(10)/2566 26 ตุลาคม 2566