คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. รายงานการประชุม
  3. รายงานการประชุมประจำปี 2565
รายงานการประชุมประจำปี 2565
รายการ วันเดือนปีที่ประชุม
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 25(13)/2565 19 มกราคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 26(14)/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 27(3)/2565 16 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 29(5)/2565 21 เมษายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 30(6)/2565 20 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 31(7)/2565 15 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 32(8)/2565 20 กรกฏาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 33(9)/2565 17 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 34(10)/2565 (นัดพิเศษ) 1 กันยายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 35(11)/2565 20 กันยายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 36(12)/2565 19 ตุลาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 37(13)/2565 (นัดพิเศษ) 31 ตุลาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 38(14)/2565 23 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 39(15)/2565 (ลับ) 2 ธันวาคม 2565