คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เกี่ยวกับคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรระยะสั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมนา/อบรม
6 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 | เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
2 มีนาคม 2567 - 4 มีนาคม 2567 | เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น.
1 มีนาคม 2567 | เวลา 16:00 น.
13 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 12:00 น. ถึง 20:00 น.
ภาพกิจกรรม
เหรียญทองแดง

สำนักงานสีเขียว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในอนาคต ด้วยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทีมผู้บริหารคณะฯ

ทีมบริหารคณะเพื่อการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • ผศ. ดร. อัมเรศ เทพมา

  คณบดี

 • ผศ. นิธิศ วนิชบูรณ์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

 • สาวิตรี นุกูล

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

 • ลิขิต ใจดี

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

 • ผศ. วรินทร์ รวมสำราญ

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์

 • ผศ. ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

 • ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • เอกรัฐ ทินกรวงศ์

  หัวหน้าสำนักงานคณะ