ARCHITECTURE

and FINE ART

Time Flies

27 พฤศจิกายน 2565

27 พฤศจิกายน 2565

Time and tide wait for no man.
ปฏิทินการศึกษา

สอบกลางภาค

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565

ประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

สอบปลายภาค

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566

อ่านต่อ
อ่านต่อ
Room Available