หลักสูตร Cirriculum

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
เปิดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.), 5 ปี (รับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 5 ปี
Bachelor of Architecture
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.) 5 ปี
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) , 4 ปี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.), 4 ปี สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.), 4 ปี สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Dance
ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
INTERIOR
ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมภายใน
ART
and DESIGN
ศิลปะและการออกแบบ
MUSIC
and DANCE
ดนตรีและนาฏศิลป์