คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมตอบรับความต้องการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิลปกรรมศาสตร์

ปรียาชนก เกษสุวรรณ

ประเภทผลงาน: งานบริการวิชาการ
แหล่งทุน: อว. กระทรวอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่เผยแพร่: -
ระดับการเผยแพร่: -
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: -
รายนามร่วม:
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมตอบรับความต้องการหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

หลังจากวิกฤตการณ์ โควิด 19 ซึ่งเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.  2562 ในประเทศจีน และแพร่กระจายสู่ทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน วิกฤตการณ์ดังกล่าว ไม่เพียง คร่าชีวิตผู้คนยังทำให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัว ประชากรได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่สิ่งหนึ่งที่ยัง ดำเนินต่อคือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และการสั่งซื้ออาหารรับประทาน ซึ่งมีความจำเป็นและยังคงดำเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงการเกิดโรคระบาด ดังนี้จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มจัดเลี้ยงและของตกแต่งบ้าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการผสมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่มคือ  กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง กลุ่มผ้าด้นมือ และกลุ่มจักสาน เป็นการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาตามมิติทาง วัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 


 ภาพผลงาน

 

ผลสำเร็จของโครงการ

- จำนวนผลิตภัณฑ์จากโครงการ 40 ชิ้นงานจาก 2 ตำบล

- การจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์

การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):