คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ล้านนาตะวันออกสู่สากล

ปรียาชนก เกษสุวรรณ

ประเภทผลงาน: งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แหล่งทุน: -
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: (UP IDENTITY FESTIVAL) Happiness & Well ness : สิงหาคม 2564
วันที่เผยแพร่: -
ระดับการเผยแพร่: ระดับชาติ
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: -
รายนามร่วม:
ล้านนาตะวันออกสู่สากล

หลักการและเหตุผล

กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ล้านนาตะวันออก เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน คือจังหวัดที่มีความร่ำรวยทาง วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญา โดย เฉพาะการทอผ้า ที่ยังคงมีคุณภาพจนถึงปัจจุบัน ดังนี้จึงได้สร้างสรรค์ออกแบบเครื่องแต่กายจากผ้า และพัฒนาต้นแบบร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ตาม ปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน  และการสร้างสรรค์เครื่องแต่งการโดยเผยแพร่ในเวทีนานาชาติด้วยการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้กับตัวแทนประเทศต่างๆในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับสากล


ภาพผลงาน

ผลสำเร็จของโครงการ

การจดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 11 ชิ้นงาน

การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):