คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การประยุกต์แนวคิด Human Error(ฮูแมน เออร์เร่อ) สำหรับการออกแบบเพื่อต่อประกอบง่ายในงานเฟอร์นิเจอร์.

ธงไทย วงศ์วิชัย

ประเภทผลงาน: ผลงานวิจัย
แหล่งทุน: -
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: ตีพิมพ์วารสาร วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. ปีที่17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
วันที่เผยแพร่: ปีที่17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561
ระดับการเผยแพร่: ระดับชาติ
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: TCI 1
รายนามร่วม:
การประยุกต์แนวคิด Human Error(ฮูแมน เออร์เร่อ) สำหรับการออกแบบเพื่อต่อประกอบง่ายในงานเฟอร์นิเจอร์.

บทคัดย่อ

แนวคิด Human Error ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดความผิดพลาดของผู้ใช้งานที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ใช้งาน และสร้างการทดลอง เพื่อนำไปสู่การหาสาเหตุของข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้ โดยในบทความนี้จะแสดงถึงการศึกษาแนวทางการต่อประกอบเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการออกแบบหุ่นจำลองสามรูปแบบจากความสัมพันธ์ของ ระนาบ รูปทรงปิด และรูปทรงเปิด ผลการศึกษาจากผู้ต่อประกอบจำนวน 25 คนพบว่าหุ่นจำลองที่มีความสัมพันธ์ของรูปทรงปิดกับรูปทรงเปิดเป็นหุ่นจำลองที่ต่อประกอบได้ยากที่สุด เนื่องจากการขาดสัญลักษณ์ที่จะทำให้ผู้ต่อประกอบเข้าใจถึงการจับคู่ชิ้นส่วนที่ถูกต้องและเข้าใจวิธีการต่อประกอบในขั้นตอนถัดไป


Abstract

    On furniture work, human error concept has been employed to diminish issue in human user on products. This concept involved with the study of each behavior on human users and design on experiment to avoid the failure behaviors from user. This research demonstrates as basic idea of consideration for an assembling and disassembling process of flat pack furniture and creative design on elementary experiment with plane, closed form, and opened form. The results from 25 users displayed the relative between model of closed form and opened form which is the most difficult to assembly. The error cause on furniture assembling caused from no significant sign on model to correct step sequent including the misunderstand for the solution on the next step.

ผลสำเร็จของโครงการ
การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):