คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นิทรรศการ Collaborative relationship (Beyond): Art Won’t Be Ordinary

ธงไทย วงศ์วิชัย

ประเภทผลงาน: ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งทุน: -
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่เผยแพร่: 9-28 กุมภาพันธ์ 2561
ระดับการเผยแพร่: การแสดงนิทรรศการระดับชาติ
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: -
รายนามร่วม:
นิทรรศการ Collaborative relationship (Beyond): Art Won’t Be Ordinary

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน / บทคัดย่อ

การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานรูปทรงของระนาบในงานเฟอร์นิเจอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานหุ่นจำลองของรูปทรงจากชิ้นส่วนที่มาจากการต่อประกอบเฟอร์นิเจอร์ในขั้นตอนต่างๆ และเพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปทรงเฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบที่เรียบง่ายที่เริ่มจากแผ่นระนาบ แท้จริงแล้วจะสามารถเกิดรูปทรงที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการต่อประกอบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจ “รูปทรงของระนาบในงานเฟอร์นิเจอร์” เพื่อแสดงถึงความซับซ้อนของรูปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อประกอบ นอกจากนั้นผลงานรูปทรงของระนาบในงานเฟอร์นิเจอร์จะถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยเพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อการต่อประกอบยากในงานเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานวิจัยในอนาคต


ภาพผลงาน

 

ชื่องาน รูปทรงของระนาบในงานเฟอร์นิเจอร์                                

เทคนิค การต่อประกอบรูปทรงจากวัสดุไม้ Particle-board 

ผลสำเร็จของโครงการ
การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):

ออกแบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยประเภทเฟอร์นิเจอร์สำหรับต่อประกอบ