คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การออกแบบของเล่นผู้สูงอายุจากสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

ธงไทย วงศ์วิชัย

ประเภทผลงาน: ผลงานสร้างสรรค์
แหล่งทุน: สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: Impact เมืองทองธานี
วันที่เผยแพร่: 10 มกราคม 2563
ระดับการเผยแพร่: ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการออกแบบระดับชาติ
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: -
รายนามร่วม:
การออกแบบของเล่นผู้สูงอายุจากสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

ผลงานการออกแบบของเล่นผู้สูงวัย เที่ยวละไม มีการดำเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ทำให้ทราบว่าผู้สูงอายุไม่ต้องการให้ถูกมองว่าตนเองแก่หรือเป็นภาระกับคนอื่น ซึ่งแสดงออกผ่านการเข้าสังคมและการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุในชนบท จึงเป็นที่มาของแนวคิดการออกแบบของเล่นที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ เพลิดเพลินจากการเล่นเป็นกลุ่ม แต่แฝงไว้ด้วยสาระผ่านการท่องเที่ยว ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นที่มาของบอร์ดเกมที่เป็นเกมท่องเที่ยวที่ผู้เล่นจะได้เล่นท่องเที่ยวและย้อนวัยไปสัมผัสกับสถานที่ต่างๆในอดีต,อาหารพื้นถิ่น,และของที่ระลึกประจำจังหวัดต่างๆ ซึ่งตัวหมากที่เดินจะจำลองรูปทรงของรถโบราณที่นิยมในอดีต ผู้เล่นจะสามารถเลือกยานพาหนะเดินทางตามที่ตนเองต้องการ

 

ผลสำเร็จของโครงการ
การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):