คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การสร้างสรรค์กระเบื้องเซรามิกจากลวดลายผ้าทอไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วีรดา บัวบังใบ

ประเภทผลงาน: ผลงานวิจัย
แหล่งทุน: -
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: -
วันที่เผยแพร่: -
ระดับการเผยแพร่: -
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: -
รายนามร่วม:
การสร้างสรรค์กระเบื้องเซรามิกจากลวดลายผ้าทอไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างสรรค์กระเบื้องเซรามิกจากลวดลายผ้าทอไทลื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายผ้าทอไทลื้ออำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกระเบื้องสำหรับตกแต่งผนัง และเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ และการสัมภาษณ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนาการออกแบบลวดลายกระเบื้อง ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการออกแบบลวดลายกระเบื้องเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การออกแบบลวดลายจากเทคนิคที่ใช้ในการทอ และลายผ้าดั้งเดิม 2) การออกแบบลวดลายจากเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทอผ้า 3) การออกแบบลวดลายจาก สัตว์ที่ปรากฏบนผ้าทอ 4) การออกแบบด้วยการประยุกต์ และผสมผสานลวดลาย แล้วนำมาสร้างต้นแบบแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปแบบอัด ผลิตผลงานตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา เผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส และทำการติดตั้งผลงานบริเวณผนังหน้าอาคารจำหน่ายสินค้า ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน ผลการวิจัยพบว่า การนำความงามจากลวดลายบนผืนผ้าทอไทลื้อมาแสดงผ่านการประดับอาคารด้วยผลงานการออกแบบกระเบื้องสำหรับตกแต่งผนัง สามารถสืบสาน และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านผลงานในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ และเป็นแนวทางในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป


Abstract - This project of designing a ceramic product to promote tourism in the Tai Lue Cultural Village represents a qualitative research. The objective of this research was to study the patterns of Tai Lue woven fabrics in Chiang Kham, Phayao Province. These patterns were then used to design and create decorative tiles and to guide the design of cultural heritage products. Data was gathered by survey and interview; it was then analyzed and used to develop tile designs. The tile patterns can be divided into four types based on the following characteristics: 1) designs from techniques used in weaving and traditional fabric patterns, 2) designs from tools and weaving equipment, 3) designs from animal patterns that appear on woven fabrics, and 4) designs created by combining patterns.  Then to create a mold prototype for hand compression molding. Produce works according to the ceramic process. The tiles are fired at 1,250 degrees Celsius (Cone 7), these tiles were then installed on the wall of the shop selling products. Tai Lue Cultural Center, Wat Yuan. The results of this research revealed that incorporating the beauty of Tai Lue woven fabrics into decorative wall tiles can offer a new way to carry on and convey cultural heritage. This work may play a part in promoting tourism in the Tai Lue Cultural Village and offers a guideline for how to build local wisdom into cultural innovations that continue to maintain the identity of the community

ผลสำเร็จของโครงการ

-

การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):

พื้นที่ที่เป็นจุดสนใจ (จุดเช็คอิน) จากการประดับอาคารด้วยผลงานกระเบื้องเซรามิกจากลวดลายผ้าทอไทลื้อ อำเภอเชียงคำ