คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สำรวจและสืบค้นเครื่องใช้ในครัวข้าวเหนียว ของชาวไทยอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อารยา รวมสำราญ

ประเภทผลงาน: ผลงานวิจัย
แหล่งทุน: งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย(ครั้งที่ 4 :2558 :มหาวิทยาลัยพะเยา)
วันที่เผยแพร่: 29-30 มกราคม 2558 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับการเผยแพร่: -
ลิงก์ข้อมูล: -
ฐานข้อมูล: -
รายนามร่วม:
สำรวจและสืบค้นเครื่องใช้ในครัวข้าวเหนียว ของชาวไทยอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

บ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านของคนอีสาน ที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในหลายๆจังหวัดเช่น กาฬสินธุ์ สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม เป็นต้น มารวมตัวกัน ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาวอีสานในล้านนา มานานเกือบครึ่งศตวรรษ จึงส่งผลให้ชาวบ้าน ในหมู่บ้านปางมดแดง มีความสามัคคี เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีการแลกเปลี่ยน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ติดตัวมาจากถิ่นอีสานบ้านเกิด อันมาจากหลากหลายถิ่นที่มา มาหลอมรวมในลักษณะความเป็นอีสานในถิ่นล้านนาได้อย่างน่าสนใจและยังคงความเป็นวัฒนธรรมอีสานแม้จะอยู่ในถิ่นฐานล้านนา

ผลสำเร็จของโครงการ

นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):