คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา”

อารยา รวมสำราญ

ประเภทผลงาน: ผลงานวิจัย
แหล่งทุน: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
จำนวนเงินทุน: -
การเผยแพร่ผลงาน: อารยา รวมสำราญ (2561) คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา” . วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. , ปีที่17 ฉบับที่2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
วันที่เผยแพร่: 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
ระดับการเผยแพร่: 1
ลิงก์ข้อมูล: http://opac.mbu.ac.th/Record/30445
ฐานข้อมูล: TCI
รายนามร่วม:
คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา”

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) เพื่อจัดทำต้นแบบ คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียวของชาวอีสานในล้านนา” และนำเสนอทิศทางการ พัฒนาพื้นที่ของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับคนในชุมชนได้ในอนาคต 3)เพื่อให้ได้ซึ่งองค์ความรู้ใหม่สำหรับชุมชน และสถานศึกษาที่สามารถนำองค์ความรู้ ไปสำหรับใช้บูรณาการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยและประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือการประชุมแบบกระบวนการกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อให้ได้สิ่งที่ชุมชนต้องการนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อนำมาสรุปแนวการออกแบบคู่มือท่องเที่ยว รวมถึงมีการผลักดันให้มีการฟื้นฟูการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในชุมชนและได้นำคู่มือดังกล่าวนำไปทดลองใช้  ผลวิจัยปรากฏว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อคู่มือท่องเที่ยว ด้านการออกแบบจัดวางรูปภาพประกอบคู่มือแนะนำท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.30, S.D =0.42) ด้านข้อมูลในคู่มือสำหรับแนะนำการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.15, S.D =0.23) ด้านขนาด ความชัดเจนของภาพ และแผนที่ มีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.24, S.D =0.15) ด้านความประทับใจคู่มือประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.40, S.D =0.05) และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่ระดับ 4.27 อยู่ในเกณฑ์ดี

คำสำคัญ : ข้าวเหนียว,ชาวอีสานในล้านนา,คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว


Abstract

     This research aims to 1) promote local community participation; 2) prepare a tourism guidebook, “Sticky Rice Kitchen of Isan in Lanna”, with the development guidelines for promoting tourism in the study area in the near future; and 3) bring about body of knowledge provided to the locals and educational institutes. Research tools and samples consisted of participatory meetings with heads of communities to collect data needed for supporting ecotourism in form of a tourism guidebook, which had been tried out beforehand. It was found that the satisfactory level towards the design and layout was rated as good ( =4.30, S.D =0.42), and so was the information ( =4.15, S.D =0.23). The satisfactory level towards the size, clarity, and maps was also good ( =4.24, S.D =0.15), like that of impression towards attractions ( =4.40, S.D =0.05). In short, the overall satisfactory level was 4.27, which was considered good ( =4.40, S.D =0.05).

Keywords: Sticky rice,Isan people in Lanna,tourism guidebook

ผลสำเร็จของโครงการ

นำเสนอในที่ประชุมวิชาการจำนวน 1 ครั้ง

การนำไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี):