คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนใช้จ่ายงบประมาณ
แผนใช้จ่ายงบประมาณ

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

- แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
- รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2567

 

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

- แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
- รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2566

 

 

แผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

- แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
- รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2565