คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์

รายการแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2567

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2571

- รายงานความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ประจำปี 2567 

 

 

รายการแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2566

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

- รายงานความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ประจำปี 2566 

 


รายการแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2565

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

- รายงานความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ประจำปี 2565