คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 - 2569
   - แผนการพัฒนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

 


 

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          - การสมัครงาน
          - แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2564
          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง/สมรรถนะ

 

(3) การพัฒนาบุคลากร
          - การขอตำแหน่งทางวิชาการ
          - ความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

 

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
          - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
          - ระบบประเมินภาระงาน HR-SMART

 

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
         - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ