คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 2567
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 2566
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) 2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565
- รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565