คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนป้องกันการทุจริต
การประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  - ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

  - การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (ส่วนงานมหาวิทยาลัย)

  - การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (ส่วนงานคณะ)

  - แนวปฏิบัติ Dos & Donts

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  - การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ปี 2566
 

 

กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน

 

ปี 2567 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567