คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

         เมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2565 ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมิน UP ITA ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams

             วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการประเมิน UP ITA ระดับหน่วยงาน (เตรียมความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย ช่วงระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 18 มีนาคม พ.ศ. 2565) รวมทั้งมุ่งส่งเสริมการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ได้สะท้อนประสิทธิภาพและการรับรู้ต่อหน่วยงานตนเอง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

            ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กำกับติดตามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG16

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 84 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 16 มี.ค. 2565 - 14:02 น.