คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. SDG
  3. SDG3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
SDG3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ด้านการผลิตบัณฑิต
งานกีฬาสานสัมพันธ์ ARCH 66 (Arch UP sport day 2023)