SDG4: การศึกษาที่เท่าเทียม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) / SDG4

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
[TCAS64 : Direct Admission] ประกาศรับสมัครโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 2564
 สมัครเรียน

 3 มิ.ย. 2564 - 12:54 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26 มิ.ย. 2564 - 13:55 น.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจําปีการศึกษา 2565
 สมัครเรียน

 25 ต.ค. 2564 - 10:39 น.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2565
 สมัครเรียน

 9 ธ.ค. 2564 - 09:51 น.
อาจารย์อาริสรา นุกูลได้เข้าร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปะ โดย กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 31 พ.ค. 2565 - 14:07 น.
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม SAFA SHOW CASE 65 ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 มิ.ย. 2565 - 23:01 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การเชื่อมโยงการจัดทำโครงร่างองค์กร
 ด้านบริหาร

 12 มิ.ย. 2565 - 00:28 น.
ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา
 ด้านบริหาร

 12 มิ.ย. 2565 - 00:48 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มพ. จัดนิทรรศการ “SAFA SHOW CASE 65” ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยนิทรรศการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ด้านวิจัย

 13 มิ.ย. 2565 - 21:59 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 10 selection จากโครงการ koyori project 2022
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 ก.ค. 2565 - 08:27 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ต.ค. 2565 - 13:44 น.
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ต.ค. 2565 - 14:12 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Recital) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ต.ค. 2565 - 16:18 น.
[TCAS รอบที่ 1] รวมประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ปี 2566
 สมัครเรียน

 2 พ.ย. 2565 - 12:52 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์
 ด้านบริหาร

 18 พ.ย. 2565 - 15:00 น.
อาจารย์และนิสิตจากสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนและลงพื้นที่บริเวณอาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 30 พ.ย. 2565 - 13:42 น.