คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. SDG
  3. SDG8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
SDG8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ