คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. SDG
  3. SDG16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
SDG16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
ด้านการผลิตบัณฑิต
งานกีฬาสานสัมพันธ์ ARCH 66 (Arch UP sport day 2023)