ด้านบริหาร

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านบริหาร

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์
 ด้านบริหาร

 18 พ.ย. 2565 - 15:00 น.
ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา
 ด้านบริหาร

 12 มิ.ย. 2565 - 00:48 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การเชื่อมโยงการจัดทำโครงร่างองค์กร
 ด้านบริหาร

 12 มิ.ย. 2565 - 00:28 น.
ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
 ด้านบริหาร

 18 พ.ย. 2563 - 14:22 น.