ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านบริหาร / รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” หมวด 4, 6, 5 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

 

และได้รับเกียรติจากอาจารย์สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนจัดการองค์กรฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหน่วยงานภายใน นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มีเป้าหมายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยเกณฑ์ EdPEx200 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG4SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 124 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 13 มิ.ย. 2565 - 22:34 น.