คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มพ. จัดนิทรรศการ “SAFA SHOW CASE 65” ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยนิทรรศการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

13 มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  จัดนิทรรศการ “SAFA SHOW CASE 65” ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยนิทรรศการบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ท่านศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชมงาน

          นิทรรศการ “SAFA SHOW CASE  ดำเนินการภายใต้พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารองค์กรจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่นพะเยา ด้วยองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ ด้วยการนำตนเองเข้าสู่ชุมชนอย่างร่วมสมัย ด้วยรูปแบบนิทรรศการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเผยแพร่ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยได้รับความร่วมมือจาก4 สาขาวิชา ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะและการออกแบบ และดนตรีนาฏศิลป์ จำนวน 56 ชิ้นงาน ประกอบด้วย

- ประเภท โปสเตอร์ จำนวน 18 ชิ้น

- ประเภท งานผลงานสร้างสรรค์ 26 ชิ้นงาน

- ประเภทสื่อวีดิทัศน์ 11 เรื่อง

- การแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัย 1 ชุด และการแสดงดนตรีสด 1 ชุด

          นอกจากผลงานข้างต้น ได้จัดกิจกรรม Work Shop ผ้าปักพัสตราภรณ์ Work Shopวาดเส้นสถาปัตยกรรม การเสวนาผลงานเซรามิคสร้างสรรค์และพระเจ้าไม้ ล้านนา รวมทั้งการนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมในบริบททางวัฒนธรรมและชุมชน

          โดยผลงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ อันเป็นการสืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จากองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และมีผู้ร่วมนิทรรศการและกิจกรรมกว่า 200 คนในระยะเวลา 2 วัน

 


ข้อมูล / ข่าว: ปรียาชนก เกษสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ

ภาพ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ

ผู้เยี่ยมชม: 751 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านวิจัย

ภาพ: