คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Recital) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

3 ต.ค. 2565

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 - 21.00 น. ผ่านมาทางสาขาสาขาดุริยางคศาสตร์สากลและสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Recital) ที่ SAFA Multipurpose Room 1-2 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้จากการเรียนในรายวิชาทักษะและการรวมวงดนตรีสากล ซึ่งมีการแสดงดนตรีของ อาจารย์ วิทยากร และนิสิต


ผู้เยี่ยมชม: 283 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: