คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์

18 พ.ย. 2565

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และทีมบริหาร ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรฒศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรฒศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน UP EdPEx ประกอบด้วย

- รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ

- นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทำการประเมินด้วยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละหมวดตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลและฉันทามติจากทุกส่วนงาน แล้วให้ Feedback กับคณะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 297 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: