คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์

18 พ.ย. 2565

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และทีมบริหาร ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom และออนไซต์ ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรฒศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรฒศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน UP EdPEx ประกอบด้วย

- รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และ

- นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทำการประเมินด้วยการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบกระบวนการในแต่ละหมวดตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลและฉันทามติจากทุกส่วนงาน แล้วให้ Feedback กับคณะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 549 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: