คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (DAY CARE) ภายใต้โครงการเทศบาลเมืองน่าน เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน

27 ก.พ. 2566

        รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการออกแบบ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (DAY CARE) ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตรารย์นิลุบล ปุระพรหม ร่วมกับศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center (UDC) ประจำภาคเหนือ ทั้งนี้ในกิจกรรมยังประกอบไปด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน แพทย์หญิงวาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน ผู้แทนหน่วยงานและภาคีชุมชน ซึ่งอาคารที่ใช้เป็นโจทย์ในการศึกษาออกแบบในครั้งนี้คือ อาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ที่เปิดให้บริการประชาชนมากว่า 10 ปี พื้นที่ดังกล่าวที่มีสภาพชำรุดบางส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยใช้งบประมาณจากเงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองน่านเป็นหลัก สอดรับกับโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้อายุ (Age Friendly City) เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดของเทศบาลเมืองน่าน ที่ปัจจุบันพบว่า อยู่ที่ ร้อยละ 29.78 เทศบาลเมืองน่านจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ทีมจาก UDC ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา ฯลฯ ร่วมกันวางแผน ออกแบบ ปรับปรุงและก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (DAY CARE) รองรับ “สังคมผู้สูงอายุคุณภาพเทศบาลเมืองน่าน” อย่างยั่งยืนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG17SDG3SDG8SDG9

ผู้เยี่ยมชม: 404 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริการวิชาการ

ภาพ: