คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

1 ก.พ. 2566

         วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 41(1)/2566 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้นำเอานโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าบรรจุในวาระพิจารณา เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

          กิจกรรมในการประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะทุกคน งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งไม่ร่วมมือหรือสนับสนุน ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนจะร่วมกันบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน และรักษาไว้ซึ่งทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะประพฤติและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้บุคลากรของคณะทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกและเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน”

 

            ทั้งนี้ ผู้บริหาร ได้มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณะกรรมการคณะรับทราบอย่างต่อเนื่อง การประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในคณะ มีส่วนร่วมในการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ UP ITA และร่วมกันจัดทำข้อมูลของคณะ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมหารือเกี่ยวกับจุดอ่อนและข้อเสนอแนะด้านข้อมูล OIT คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบของข้อมูล OIT (O1 - O43) คณะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายประธานหลักสูตรทุกสาขากำกับติดตามให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของคณะให้ครบถ้วนตามจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำ รวมทั้งให้มีการจัดทำข้อมูลด้าน OIT (O1 - O43) คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) โดยรายงานแก่มหาวิทยาลัยตามระบบ UP ITA และเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของคณะ ภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 1196 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: