คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้จัดการนำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายของนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

14 มี.ค. 2566

 

         หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้จัดการนำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายของนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา 182522 วิทยานิพนธ์ (Thesis) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ณ ห้อง ICT 1247 (ห้องประชุมเมืองพะเยา) อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและวิทยากรพิเศษ 2 ท่านร่วมตรวจงานวิทยานิพนธ์และแสดงความคิดเห็นแก่งานของนิสิต ซึ่งวิทยากรพิเศษทั้ง 2 ท่าน คือ หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ แห่งบริษัทสถาปนิก วิน วรวรรณ จํากัด (Vin Varavarn Architects) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้วิทยากรพิเศษทั้ง 2 ท่าน ได้จัดการบรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการทางสถาปัตยกรรม (Architecture Lecture Series 2023) ดังนี้

- การออกแบบสถาปัตยกรรมตามแนวทางของบริษัทสถาปนิก วิน วรวรรณ จํากัด (Architectural Design in the way of Vin Varavarn Architects) โดย หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ

- แนวทางการออกแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Design criteria of Learning space at Chiang Mai University) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

ทางสาขาวิชาสถาปัตยกรรมขอขอบคุณวิทยากรพิเศษทั้ง 2 ท่าน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตมา ณ ที่นี้

SDG17SDG4SDG9

ผู้เยี่ยมชม: 355 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านการผลิตบัณฑิต

ภาพ: