คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

16 มี.ค. 2566

                  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะสถาปัตยกรมมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งกองแผนงานได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านงาน ITA ของคณะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยประเด็นการมีส่วนร่วมและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้คำปรึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาที่รับผิดชอบด้าน OIT มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามระหว่างหน่วยงาน ในการจัดทำข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) รองรับการประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันส่งเสริมต่อการยกระดับธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ผลจากการดำเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ชัดเจน ในแนวทางการจัดทำข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรายตัวชี้วัด (OIT: O1 – O43) รองรับการประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างข้อมูล OIT ร่วมกันระหว่างบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหม่จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, O31 – O33 นโยบาย No Gift Policy และ O39 – O41 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม การนำผลจากการจัดกิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เผยแพร่ สื่อสาร แนวทางการจัดทำข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตัวอย่างข้อมูล OIT แก่บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลด้าน OIT ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการปิดระบบ UP ITA ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 และจะประกาศผลคะแนน UP ITA ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 294 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: