คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา

31 มี.ค. 2566

            วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยนายเอกรัฐ  ทินกรวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณะ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์อาทิตย์ ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว 

 

หัวข้อการอบรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หัวข้อการอบรม เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงเจตนารมณ์และประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งให้ผู้บริหารของหน่วยงานให้กำกับติดตามให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

2. เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวนโยบายดังกล่าวแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับอย่างแพร่หลาย 

3. มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในองค์กรแก่ผู้เรียนและบุคลากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับ มีจิตสำนึกแก่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยและสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 

 

หัวข้อการอบรม เรื่อง การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนจริยธรรม 

 

1. เพื่อเผยแพร่ แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Donts (ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ)มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดความสับสนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา อันเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม 

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสาระสำคัญของประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามระหว่างคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามประเด็นในหัวข้อการอบรม 

SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 341 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: