คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

19 เม.ย. 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะ  เข้าร่วม พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีกิจกรรมสรงน้ำบูชาพระพุทธรูปและ พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนกิจกรรมสระเกล้าดำหัวท่านอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารอาวุโส ตามขนบประเพณีวัฒนธรรมอันดีของล้านนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ เป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 436 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ: