คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความระดับนานาชาติภายใต้โครงการ KM : Best Practice พันธกิจวิจัย

29 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยงานฝ่ายวิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความระดับนานาชาติภายใต้โครงการ KM : Best Practice พันธกิจวิจัย รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย เป็นวิทยากรในช่วงเช้า ในการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนานักวิจัยตามแนวทาง KPI การจัดอันดับ Ranking มหาวิทยาลัยจาการ การตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทำความเข้าใจการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริหารงานวิจัย” และทิศทางการให้ทุนและประเภททุน ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง แนะนำเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ แนะนำการใช้งานโปรแกรม Turnitin และ Endnote และแนะนำการใช้งาน E-Book และ E-Journals ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 337 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: