คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยงานฝ่ายบริหาร ได้จัดจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน

29 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยงานฝ่ายบริหาร ได้จัดจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน โครงการในแผนปฏิบัติการชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก นายจงรักไทย เปลวทอง ตำแหน่งบุคลากร สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ นางสาวสุธาสินิ หินแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ และนายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ
SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 265 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: