คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้บริการวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14

29 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้บริการวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 โดยกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยรองศาตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ได้นำวงดนตรีนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนาและดนตรีนาฏศิลป์สากลที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบการแสดงร่วมสมัยภายใต้ แนวคิดการแสดง “แสงประทีปพลังแห่งจักรราศี” ซึ่งการแสดงได้รับแรงบันดาลใจจากพลังของจักรวาลวิทยา ที่ประสานความคิดแบบโลกตะวันตกและโลกตะวันออกที่มีรากร่วมความเป็นวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ร่วมกันผ่านคติความเชื่อของระบบโลกภูมิ อันมีแกนกลางของเขาพระสุเมรุ สื่อเป็น “สัตภัณฑ์” สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เรืองรองด้วยแสงประทีปแห่งปัญญา เปรียบกับการหลอมรวมพลังแห่งจักรราศีของเยาวชนไทยในการผนึกพลังปัญญาร่วมหมู่ ณ ที่นี้มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14 อำนวยการแสดง : รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ และรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดง : รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ, อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล และอาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย กำกับและออกแบบสื่อสมัยใหม่ประกอบการแสดง อาจารย์ ลิขิต ใจดี เรียบเรียงเสียงประสาน : อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว และอาจารย์ วรชา ออกกิจวัตร ดนตรีการแสดง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง และชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แสดง : นิสิตสาขาดนตรีและนาฎศิลป์
SDG16SDG17SDG4


ผู้เยี่ยมชม: 160 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: