คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และกิจกรรมอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

29 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยงานฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และกิจกรรมอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) กล่าวเปิดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีกาในการขอตำแหน่งวิชาการ โดย นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ นางสาวสมพร วรรณโวหาร หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง เป็นวิทยากร และกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ แนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารการสอน หนังสือ ตำรา และงานลักษณะอื่น ๆ โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ และ รองศาสตราจารย์ นุชนาฎ ดีเจริญ เป็นวิทยากร ช่วงบ่าย การบรรยายในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการฝึกปฏิบัติการหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย นายพยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร

SDG17SDG3SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 346 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: