คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 และ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

29 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 ผ่านระบบ Zoom จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต โดยในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และกล่าวถึงการเตรียมความพร้อม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้บรรยายเรื่อง การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ได้แนะนำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo+ จากนั้น อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้ให้นิสิตร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ Study-Life Balance ปรับสมดุลชีวิตการเรียน ภาคบ่ายเป็นโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และประธานทั้ง 4 สาขาวิชา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้นเข้าสู่การแนะนำหลักสูตร โดยประธานสาขา ได้แนะนำหลักสูตร 1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 3.สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 4.สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ นอกจากนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1. “การนำเสนอข้อมูลงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” โดย น.ส วาสนา ไชยวงค์ 2.แนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้”โดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และนางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ 3.แนะนำบุคลากรเจ้าหน้าที่วิชาการศึกษาและกิจกรรมนิสิต และปิดท้ายด้วยกิจกรรมตอบคำถามและข้อสงสัยของนิสิตใหม่

SDG17SDG3SDG4SDG5

ผู้เยี่ยมชม: 442 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: