คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2565 และตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)

29 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยงานวิชาการและกิจการนิสิตได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2565 และตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) โดย รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ เป็นวิทยากร โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการออกแบบหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้มีส่วยได้ส่วนเสียละมุ่งเน้อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ใน ศตวรรษที่21 ซี่งผลของการอบรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำ Program Learning Outcomes (PLOs) และการสร้างความเชื่อมต่อสู่การจัดทำ Course Learning Outcomes (CLOs) นำสู่การออกแบบรายวิชาที่มีการวางแผนการเรียนการสอนและวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ และสามารถตอบโจทย์ของสังคมว่าหลักสูตรได้พัฒนาผู้เรียนได้ตามลัพธ์การเรียนรู้ที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วนและเป็นไปวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
SDG17SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 395 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: