คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอการแสดงชุด พะเยาเมืองงามต้อนรับคณะผู้แทนจากแขวงไชยะบุลี / หลวงพระบาง/ อุดมไชย สปป.ลาว

6 มิ.ย. 2566

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2566 สาชาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอการแสดงชุด พะเยาเมืองงามต้อนรับคณะผู้แทนจากแขวงไชยะบุลี / หลวงพระบาง/ อุดมไชย สปป.ลาว โดยท่านเพ็ดพิไซ สูนวิไล รองเจ้าแขวงไชยบูลี นำคณะผู้แทน สปป ลาว ภายในงานประชุมสัมมนาส่งเสริมการค้าและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า พร้อมแสดงสินค้าตัวอย่าง ณ ห้องประชุม พุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา การประชุมสัมมนานี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อำนวยการแสดง : รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์

ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดง : รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง, อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล, อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย, อาจารย์ ลิขิต ใจดี

ผู้แสดง : นิสิตสาขาดนตรีและนาฎศิลป์

SDG17SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 439 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ: