คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำการแสดง ชุดพะเยาเมืองงาม ต้อนรับผู้มีเกียรติจากประเทศไทยและสปป.ลาว เข้าสู่งาน"งานเวียนเทียนทางนํ้ากลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 14

6 มิ.ย. 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม บริการชุมชนโดยการทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โดยนำการแสดง ชุด พะเยาเมืองงานต้อนรับผู้มีเกียรติจากประเทศไทยและสปป.ลาว เข้าสู่งาน"งานเวียนเทียนทางนํ้ากลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ ๑๔ เนื่องในวันวิสาขบูชา และทำการแสดง ชุด เวียนเทียนกลางน้ำไหว้สา เมืองพะเยาณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามและวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อำนวยการแสดง : รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์

ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดง : รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง, อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล, อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย, อาจารย์ ลิขิต ใจดี

ผู้แสดง : นิสิตสาขาดนตรีและนาฎศิลป์

 

ภาพ:อาจารย์ ลิขิต ใจดี

ข้อมูล / ข่าว:อาจารย์ ลิขิต ใจดี

SDG17SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 397 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ: