คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

13 พ.ย. 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
 
 
 
- ผศ.นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
- อาจารย์ สาวิตรี นุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
- อาจารย์ ลิขิต ใจดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
 
 
- ผศ. วรินทร์ รวมสำราญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์
- ผศ. ปัณณพงศ์ กุลพัฒนาเศรษฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
- อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพยโยทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือต่างประเทศ

ผู้เยี่ยมชม: 285 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ