คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2567 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 8

20 พ.ย. 2566

               เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดลำปาง , เชียงราย , สุโขทัย , พิจิตร และกำแพงเพชร นำทีมแนะแนวสัญจรโดย  รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารย์ บุคุลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลหกรรมศาสตร์ นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ และเจ้าหน้าที่

                นำทีม ไปยังจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 และ รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรด หรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาหรือ UP Identity ได้แก่สุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 21 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (does.up.ac.th)